Reklamačný poriadok

Kategórie
 
 
 
 

Reklamačný poriadok

1. Reklamačné oddelenie dodávateľa je zriadené v rámci oddelenia e-shop v sídle dodávateľa na Družstevnej ulici č.6, 900 45 Malinovo

2. Zodpovednou osobou vo veciach reklamácií je Adriana Poláková. Všetky informácie ohľadne reklamácií dodávateľ poskytuje na tel. čísle 0948717505, v pondelok až piatok, od 10.00 – do 16.00 hod. alebo e-mailom na: info@adrianapolakova.sk do správy napísať: reklamácia

3. Záručné podmienky sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v platnom znení. Záručná doba je uvedená na obale, a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom.

4. Dodávateľ v záujme rýchlejšieho riešenia odporúča uplatnenie reklamácie priamo v servisnom stredisku. Informácie o servisných miestach pre záručný a pozáručný servis zákazníkovi v prípade potreby dodávateľ poskytne na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

5. Uplatňovanie reklamácie začína oznámením reklamácie s popisom reklamovaných vád dodávateľovi prostredníctvom e-mailovej adresy info@adrianapolakova.sk

6. Dodávateľ rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak si situácia vyžaduje zložitejšie zhodnotenie stavu výrobku alebo posúdenie odborníkom, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

7. Ak sa zákazník nedohodne so záručným servisným strediskom inak, doručuje tovar na adresu záručného servisného strediska. Tovar zaslaný na dobierku nebude prevzatý. Dodávateľ odporúča reklamovaný tovar zasielaný do servisu poistiť. K tovaru je zákazník povinný priložiť všetky dokumenty, ktoré obdržal s tovarom pri jeho prevzatí (faktúra, doklad o zaplatení, prípadne záručný list, ak bol priložený).

8. Po márnom uplynutí 30-dňovej lehoty má zákazník právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu reklamovaného tovaru za nový tovar rovnakého druhu. O výsledku reklamácie bude zákazník informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky a zároveň mu bude doručený reklamačný protokol prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou.

9. Záruka na tovar sa nevzťahuje na vady a poškodenia výrobku, ktoré vznikli nesprávnou manipuláciou, nesprávnym používaním alebo nesprávnym ošetrovaním výrobku.

Upozornenie: Pri preberaní zásielky dodávateľ zákazníkom odporúča prekontrolovať stav obalu. Pokiaľ je obal zásielky poškodený, je vhodné nepotvrdiť prevzatie zásielky, kým zákazník nemá možnosť prekontrolovať stavu tovaru pod obalom. V prípade poškodenia tovaru je potrebné, aby zákazník uplatnil reklamáciu priamo u doručovateľa/prepravcu spísaním reklamačného záznamu a informoval o tejto skutočnosti dodávateľa bez zbytočného odkladu.

Ak zásielka pri preberaní nevykazovala znaky poškodenia a po vybalení a prezretí tovaru zákazník zistí poškodenie (vady) tovaru (vnútorné deformácie, pukliny, atď.), je nutné túto skutočnosť ihneď (najneskôr na nasledujú pracovný deň) oznámiť na dispečing prepravcu/doručovateľa, resp. bezodkladne kontaktovať dodávateľa za účelom dohody o ďalšom postupe pri reklamácii. Po oznámení vád tovaru doručovateľovi/prepravcovi, tento zabezpečí spísanie škodového protokolu a odovzdanie tovaru za účelom reklamácie na oddelenie E-shop u dodávateľa.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia