Reklamačný poriadok

Kategórie
 
 
 
Naša ponuka
 
 
 
 

Reklamačný poriadok - e shop

1. Reklamačné oddelenie dodávateľa je zriadené v rámci oddelenia e-shop v sídle dodávateľa na Družstevnej ulici č.6, 900 45 Malinovo

2. Zodpovednou osobou vo veciach reklamácií je Adriana Poláková. Všetky informácie ohľadne reklamácií dodávateľ poskytuje na tel. čísle 0948717505, v pondelok až piatok, od 10.00 – do 16.00 hod. alebo e-mailom na: info@adrianapolakova.sk do správy napísať: reklamácia

3. Záručné podmienky sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v platnom znení. Záručná doba je uvedená na obale, a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom.

4. Dodávateľ v záujme rýchlejšieho riešenia odporúča uplatnenie reklamácie priamo v servisnom stredisku. Informácie o servisných miestach pre záručný a pozáručný servis zákazníkovi v prípade potreby dodávateľ poskytne na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

5. Uplatňovanie reklamácie začína oznámením reklamácie s popisom reklamovaných vád dodávateľovi prostredníctvom e-mailovej adresy info@adrianapolakova.sk

6. Dodávateľ rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak si situácia vyžaduje zložitejšie zhodnotenie stavu výrobku alebo posúdenie odborníkom, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

7. Ak sa zákazník nedohodne so záručným servisným strediskom inak, doručuje tovar na adresu záručného servisného strediska. Tovar zaslaný na dobierku nebude prevzatý. Dodávateľ odporúča reklamovaný tovar zasielaný do servisu poistiť. K tovaru je zákazník povinný priložiť všetky dokumenty, ktoré obdržal s tovarom pri jeho prevzatí (faktúra, doklad o zaplatení, prípadne záručný list, ak bol priložený).

8. Po márnom uplynutí 30-dňovej lehoty má zákazník právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu reklamovaného tovaru za nový tovar rovnakého druhu. O výsledku reklamácie bude zákazník informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky a zároveň mu bude doručený reklamačný protokol prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou.

9. Záruka na tovar sa nevzťahuje na vady a poškodenia výrobku, ktoré vznikli nesprávnou manipuláciou, nesprávnym používaním alebo nesprávnym ošetrovaním výrobku.

Upozornenie: Pri preberaní zásielky dodávateľ zákazníkom odporúča prekontrolovať stav obalu. Pokiaľ je obal zásielky poškodený, je vhodné nepotvrdiť prevzatie zásielky, kým zákazník nemá možnosť prekontrolovať stavu tovaru pod obalom. V prípade poškodenia tovaru je potrebné, aby zákazník uplatnil reklamáciu priamo u doručovateľa/prepravcu spísaním reklamačného záznamu a informoval o tejto skutočnosti dodávateľa bez zbytočného odkladu.

Ak zásielka pri preberaní nevykazovala znaky poškodenia a po vybalení a prezretí tovaru zákazník zistí poškodenie (vady) tovaru (vnútorné deformácie, pukliny, atď.), je nutné túto skutočnosť ihneď (najneskôr na nasledujú pracovný deň) oznámiť na dispečing prepravcu/doručovateľa, resp. bezodkladne kontaktovať dodávateľa za účelom dohody o ďalšom postupe pri reklamácii. Po oznámení vád tovaru doručovateľovi/prepravcovi, tento zabezpečí spísanie škodového protokolu a odovzdanie tovaru za účelom reklamácie na oddelenie E-shop u dodávateľa.

 

REKLAMAČNÝ PORIADOK ICONIQUE

  • Výrobky je možné kúpiť iba priamo na prevádzke ICONIQUE, Padlých hrdinov71, Bratislava kde si zákazník pri preberaní musí skontrolovať kupované výrobky. Výrobca sa zaručuje, že sú čerstvé, s použitím alergénov (mlieko, maslo, vajcia, soja, cokolada, ovcie, múka, orechy, a dalsie...)
  • Reklamácia výrobkov je možná priamo pri preberaní objednávky alebo do 24 hodín odo dňa prevzatia. K výrobkom je  priložená faktúra (doklad o kúpe výrobkov), alebo pokladničný doklad, ktorý slúži zároveň ako záručný doklad – doklad o kúpe. Bez neho nie je možné vybaviť reklamáciu. Po uplynutí doby reklamácie reklamáciu už nebude možné vybaviť a zákazníkovi tak zaniká akékoľvek právo na reklamáciu.
  • Reklamáciu je potrebné telefonicky nahlásiť vopred zodpovednej vedúcej a následne bude reklamácia vybavená na prevádzke.
  • Pri reklamácii je potrebné vrátiť celú tortu s maximálne jedným výrezom - ak zákazník zistí, že plnka je iná, ako si objednal, prípadne vykazuje iné nedostatky, ktoré chce reklamovať. Reklamované výrobky musia byť správne skladované a pri vrátení majú mať teplotu do 5°C.
  • Ostatné výrobky je nutné priniesť  minimálne v 80% obsahu a taktiež s teplotou do 5°C.
  • Možnosť reklamácie sa nevzťahuje na vzhľad výrobku, ak ho zákazník už prevezme. Preto odporúčame, aby si zákazník skontroloval celkové vyhotovenie objednávky predtým, ako ju preberie.​ Zákazník je povinný udržiavať cukrárenské výrobky pri teplote 5°C alebo ihneď skonzumovať, nie však neskôr ako do 2 pracovných dní. Po tejto dobe už nie je možné uplatniť si reklamáciu.
  • Pri preberaní výrobku má zákazník právo byť informovaný o zložení výrobku, obsah alergénov a všetky tieto údaje nájde priamo na prevádzke kde uvádzame, že naše výrobky obsahujú všetky alergény používané pri cukrárskych výrobkoch, nakoľko nie sme špecializovaná prevádzka.

Pri reklamácii je spísaný záznam a spolu s pokladničným dokladom je vedený v knihe reklamácií.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia